Tuesday, October 3, 2017

A musical prayer to Vana Durga (tamil)

ஸ்ரீ வனதுர்க்கை பாடல் ஸ்துதி.
Sri Vana Durgai paadal thuthi
A  musical  prayer   to Vana  Durga

Posted in face book by
Gowthaman Venkatasubramanian

Translated by
P.R.Ramachander


ஆரண்ய வனம் அவள் ஆலயத்தலம்
தாமரை மலரினில் தாயின் தரிசனம்
முழுநிலவின் குளிர் ஒளி வதனம்
இருவிழி நடுவினில் மூன்றாம் நயனம். ().

Aaranya Vanam Aval Aalayaththalam
Thaamarai Malarinil Thaayin Dharisanam
Muzhunilavin Kulir Oli Vadhanam
Iruvizhi Naduvinil Moondraam Nayanam. (Aa).

Her place of temple   is the  place of forest,
The mother than can be seen in lotus flower,
Her face has the cool light   of the full moo
And she has   third eye  in between her two eyes.

தலையில் சந்திரப் பிறை முடிந்தாள்
செவிகளில் குண்டலங்கள் அணிந்திருந்தாள். ().
கழுத்துக்கு நவமணி பொலிந்திருந்தாள்
அழகுக்கு அழகாய் நிறைந்திருந்தாள்

Thalaiyil Chandhirap Pirai Mudindhdhaal
Sevigalil Kundalangal Anindhirundhaal..
Kazhuththukku Navamani Polindhirundhaal
Azhagukku Azhagaai Niranindhdhirundhaal

She had tucked the moon’s crescent in her head,
She  was wearing   ear globes  in her ears,
She was shining with Nava Rathnas  on her neck,
And  she was  shining   as the beauty of beauty.

வரம் தரும் நிலையினில் அமர்ந்திருந்தாள்
அருகினில் வருக என அழைத்திருந்தாள்
அளிப்பேன் அபயம் என மொழிந்தாள். ().
மின்னலைப் போலொரு கொடி இடையாள்

Varam Tharum Nilaiyinil Amarndhirundhaal
Aruginil Varuga Yena Azhaiththirundhaal
Alippaen Abhayam Yena Mozhindhaal. (Aa).
Minnalaip Phohloru Kodi Idaiyaal

She was sitting   as if she wated  to give boons,
She was calling us , please   come near me ,
And she told   us, I would give you protection,
She who was   having   a thin waist like  lightning

அன்னத்தைப் போலொரு எழில் நடையாள். (மி).
கன்னங்கள் சிவந்திட அவள் சிரித்தாள்
கையினில் சக்கரம் கதை எடுத்தாள்
சங்கினில் நாதம் முழங்கிடுவாள்
சிங்கத்தில் பவனி எழுந்தருள்வாள்
மங்கல குங்குமம் வழங்கிடுவாள்.

Annaththaip Phohloru Yezhil Nadaiyaal. (Mi).
Kannangal Sivandhida Aval Siriththaal
Kaiyinil Chakkaram Gadhai Yeduththaal
Sanginil Naadham Muzhangiduvaal
Singaththil Bhavani Yezhundharulvaal
Mangala Kungumam Vazhangiduvaal. (Aa).

She had  pretty  gait  like that  of a swan,
And sghe laughed making   her cheeks red,
And she took the holy wheel and mace  in her hand,
And she would  make mooning sound in her conch,
And that Bhavani would come riding  on a lion,
And she would give  us the   auspicious Kumkum


Sunday, October 1, 2017

The history of Lalitha Sahasranama and its greatness

The history of Lalitha Sahasranama and its  greatness

By

Sivasubramanian Nagarajan· 
(I i am  reproducing this material  with permission of the Author.It is extremely informative)

Sahasranama is in the 36th chapter of Lalitopakyana in Brahmanda Purana. It is presented in the form of instructions imparted to the sage Agasthya by Hayagriva who is an incarnation of Sri Maha Vishnu.
Hayagriva tells Agasthya the story of the incarnation of Lalitha Maha Thripura Sundari and describes her sports. He then describes the city of Sripura, Her abode, the greatness of Her Mantra, the panchadasakshari, the essential oneness of Sri Yantra, Sri Vidya, Lalitambika and Sri Guru, and initiates Agastya into the Sahasranamas of Devi’s attendant deities. Though he described every thing so far, Hayagriva did not mention any thing about Lalitha Sahasranama. On repeated questioning of the anxious student, Agastya maharishi, Hayagriva first explains the reasons why Lalitha Sahasranama is so divine and sacred, and why it can be imparted only to the highly potent and exalted and that the reasons why it was not imparted in the first place.
Once Lalitha Devi addressed Vasini and the other vagdevathas (goddesses of speech): “I command you – who know the secrets of Srichakra, and of Sri Vidya and other Mantras to compose a hymn of a thousand names that reveal my greatness. Lead the way to let my devotess obtain My grace by chanting it !”. Accordingly Vasini and the other dieties of speech composed the Lalitha Sahasranama consisting of the most secret mantras. Subsequently one day Devi sitting on her throne, gave the opportunity of her Darshan to all those who were present in the court, including countless Brahma’s, Countless Vishnu’s, Rudra’s and Sakthi’s such as Mantrini, Dandini and the other inhabitants of heaven. She gave them all the opportunity to worship Her. As every one took their seats after the worship, Lalitha Devi allowed Vasini and the other deities to chant the Sahasranama by visual signaling.
They stood up with their palms joined in devotion and chanted “Lalitha Sahasranama” in Her praise. Every one was immersed in wonder and bliss. Devi -Divine Mother was pleased and spoke these words.
“Children, this hymn was composed by Vasini and the other deities of speech, for the good of the world, according to my wish. Chant this hymn to obtain my favor. Those who chant it are dearest to Me. I will grant all their wishes.”
Lalitha Sahasranama is the Powerful Remedy to Cure all sort of Problems in our Life and will give Bliss to the Devotee,who is Following;
If you have time, Please Chant/do “Lalitha Ashtothram”-Archanai ,atleast once in a Week,Particularly on Friday/Tuesday.
If Possible Chant “Lalitha Sahasranama” – Good Remedy for all sorts of Problem.
For Ex;
By Keeping one hand on the Fore head of a Sick Person,and if We chant “Lalitha Sahasranama” with Sincere and True hearted devotion, that sick Person, will be Alright.
In this materialistic world, with an intention to create a mind devoted to mankind, sincere love, unity and by thus to God and avoid hatred and animosity towards our enemies, chanting of Sree Lalitha Sahasra Namam, a Sanskrit namavali from the ancient Brahmanda Purana, forms an integral part.
It is natural that, we mankind has to face many obstacles and set backs in our life. However, it is our will to conquer them makes us successful in our endeavors. We should have the Belief, Confidence and Determination to try for this. Some cases these qualities are in-born. But for many these are developed. A useful and beneficial method to develop this is by seeking solace in God by chanting prayers knowing their meanings. It will give the most advantageous benefits if one chants keerthans and namavalis with their meanings in mind. He/She will be able to express more and get closer to God.
It is Impossible to tell the Glory of Shree Maha Lalitha Thripura Sundhari and Impossible to list the countless Benefits of ‘Lalitha Sahasranama’;
Under the Holy grace of Lord ‘Parvathi Parameshvarar’ -some of the benefits of regular chanting of Sree Lalitha Sahasranamavali is listed below;
1] This is the most favored form of prayer to Goddess Lalithambika and it is also very secret and powerful than any other forms of Tantra or Mantra.
2] Regular chanting of Sree Lalitha Sahasranama is as beneficial as visiting religious places, taking bath in a holy river, offering food, offering materials. It is an indirect blessing to those who cannot do these kind of offerings to God.
3] Regular chanting of Sree Lalitha Sahasranama will ward off the evil from uncompleted pooja vidhis or rituals etc. It will also form a way of penance.
4] Regular chanting of Sree Lalitha Sahasranama will ward off premature death, will provide a long and contended healthy life. Fever can be cured by religiously chanting Sree Lalitha Sahasranamam by touching on a persons forehead. The number of times you chant the more benefit you are likely to get. The vibhuti used for Sree Lalitha Sahasranama archana can be applied then on the forehead, which will give much relief to fever and headache.
5] It is said that if one chants religiously Sree Lalitha Sahasra Namam keeping a glass of water (or in a vessel) in front and then pours it over the head, all sorts of troubles related to once planetary positions and from evil spirits will be warded off.
6] It is said that if a person chants Sree Lalitha Sahasranama keeping in mind a picture of Sree Lalitha Devi situated in the divine ocean which contains `Amrut’ , he will be cured from any kind of disease related to poison.
7] It is said that if a person consumes ghee, which is kept while chanting Sree Lalitha Sahasra namam, he will be cured of impotency and will have children.
8]Regular chanting of Sree Lalitha Sahasra namam will ward off any kind of evil deeds or rituals (black magic) aimed at the person who chants the namam. The power derived from the chanting supersedes all other forms of prayers and the person will no more require to consult astrologers or any sorts of occultists. He will have tremendous self confidence in himself.
9] Through the regular chanting of Sree Lalitha Sahasra namam, the atmosphere will be purified. Each nerve in our body will be invigorated and subtle energies will be awakened in the person.
10]Sree Lalitha Devi will protect a person who regularly chants Sree Lalitha Sahasra namam from accidents and from the attacks of enemy and will make him victorious in all his good deeds.
11]Regular chanting of Sree Lalitha Sahasra namam will make a person blessed with word power, fame, good will etc. Particular importance should be given to chant Sree Lalitha Sahasra namam on Friday’s which is very auspicious for the blessing of Devi.
12]Sree Lalitha Sahasra namam is the form of prayer that any one and every one can chant at any time and every time. It does not matter if one could not complete it. Because each of the namam in itself is powerful and will provide all sorts of benefits. It depends on what you wish and how you go about it.
13]It is said that chanting the name of Lord Siva once is as good as chanting the name of Mahavishnu a thousand times. And chanting the name of Devi once is as good as chanting the name of Siva, a thousand times. And of which Sree Lalitha Sahasra namam is the most important one to Sree Lalitha Devi herself.
14] It is very beneficial if all members of the family unite and chants Sree Lalitha Sahasra namam once in a day in the evening or whenever time permits. A family that prays together stays together. It will bring about unity, peacefulness, clear mind to perform and by thus prosperity.
15] In homes where Sree Lalitha Sahasra namam is chanted regularly there will never be any shortage of the basic necessities of life. This is the reason why the ancient Gurus would instruct their desciples to chant Sree Lalitha Sahasra namam even after initiating them into the mantras of other deities such as Lord Krishna, Lord Rama and other Gods and Goddesses.
16] It is also to be noted that by religiously chanting Sree Lalitha Sahasra namavali, we are seeking the blessings of Sree Lalithambika, who is also called Kalima, Durga ma, Devi, Parasakthi, Bhagavathi etc, who in turns is the universal mother. And how can a mother ignore her children when they are in distress or duress or troubles of any sorts? So keep utmost faith in her and start chanting.
17] Each one of the namam by itself is a powerful weapon for many sorts of day-to-day problems.
Lalitha Sahasranamam can be chanted in many different ways. In Stotram form, all 1,000 namams are separated into stotrams of a few namams each and recited in this way. In mantra form, each namam is said individually, preceded by “Aum” and followed by “Namah”. When chanted in mantra form, the endings of each namam are generally changed to “e” or “yai”. Mantra form is commonly used to recite Lalitha Sahasranamam during archana. In the homam form, homam is conducted by ending each namam with Swaha: Homam is the most powerful form of offering and considered as the most revered solution for all problems of the man kind.
The following of chanting Lalitha Sahasranamam:
“Children, if we can do archana of the thousand names of the Divine Mother daily with devotion, we will grow spiritually. There will never be lack of life’s essentials, food and clothing, in a family that chants the Lalita Sahasranama with devotion.”
Sakti or Devi is the divinity of one Universal Goddess representing ‘Prakriti’ or Earth. We have a great range of literature dealing with the immanence of Saktism. Devi Mahatmyam, Devi Bhagavatam, Brahma Vivarta Purana and Skanda Maha Purana are
some of the important Devi literatures. Out of the multifarious forms of Devi worship, two major forms have gained fame, still persisting in Modern India are Devi as Kali and Devi as Lalita. Among them Lalita form has attained recognition as ‘Vaidic’ or the higher philosophical order.
The legendary origin of Lalita cult is found in the Brahmanda Purana. This book consists of forty four chapters out of which chapter 5 to 44 narrate the story of Lalita namely Lalitaupakyana. The purana of Lalita explains about the manifestation of Goddess for the destruction of demon called Bandasura. It details about the construction of Sripura the abode of Lalita in the form of Sri Chakra. Lalita Sahasranama consists of one thousand names and Trisati is of three hundred names, praising her divine attributes. Sri Adi Sankaracharya and Sri Bhaskararaya had contributed commentaries for Trisati and Sahasranama. These texts have shown new dimensions towards understanding and practice of Sri Lalita Cult.
There was once in very ancient times a powerful demon by name Taraka. He was lording over the Universe with his unequalled power and strength. An assemblage of devas resolved that only Skanda can destroy Taraka. But the birth of Skanda had been delayed due to the penance of Lord Siva. Manmata the God of love was assigned to wake up Siva from his deep meditation. He sent out the flower – shafts of lust on the three eyed lord. Siva roused with uncontrollable anger and burnt Manmata by opening the flames of his third eye. Another flame of Siva gave birth to Lord Skanda who then destroyed Tarakasura. Due to the absence of Manmata the creation was stopped. Lord Siva blessed Manmata for his rebirth and while he sprinkled the holy water over the ashes of Manmata, another demon by name Bandasura came out of the smoke. Immediately the iron hands of the demon spoiled the righteousness of the three worlds. Indra, the king of Devas performed a fire ritual according to the advice of Lord Siva, Sri Lalita appeared embodying the powers of creation, protection and destruction. The Devas praised her in eloquent terms as Universal Mother. Lord Siva married her in the form of Kameshwar and the Kingdom of Sri Lalita originated from the Sripura, a beautiful city at the crest of the mountain Meru, built in the form of Sri Chakra. In a fierce battle, Sri Lalita destroyed Bhandasura.
The philosophical base of this unprecedented success of Devi is that, the ‘ajnana’ (ignorance) is removed by ‘jnana’ (realization).There are some Eastern and Western savants who glibly assert that Saktism is an invasion of Aryanism by non – Aryanism, and there are others who say that the Mother cult is pre -Aryan and originally belonged to the Sumerian or other culture and latter on entered Aryanism
1. The worship of the primordial power as Mother is an ancient Indian tradition. The upanishads declare that God is the first cause of Universe. The entire universe has arisen from God. Thus God is verily the mother of Universe
2. Sri Lalita Sahasranama begins with its first hymn as, ” Sri Matre Namaha ”
3. Means, Praise the God as Mother. By worshipping the God as Mother one approaches Her like a child. This way of worship removes the ego and the sense of ‘I’ from the devotee and he is free from the travails of Samsara.The term Lalita means lovely, elegant or charming. The philosophical basis of Lalita cult is Sri Vidya, which is the ultimate knowledge. It is the realization of the soul through synthesis and reconciliation. Devi is the immanent soul of all souls. She is the infinite and eternal supreme Bliss. She induces the intuitive knowledge of God, which is herself. Sri Vidya shows the practical method to experience the truths of Vedanta as Brahma Vidya. The worship of Sakti, who is denoted by the syllable ‘Sri’ is called as Sri Vidya. The prayers are conducted by invoking Sri Lalita over the Sri Chakra which is the diagrammatic representation of the Universe, Mantra, Yantra and Tantra are the three aspects of Sri Vidya. Yantra is the form of symbolic representation of Mantra. Tantra consists of mind concentration; rituals and kundalini yoga.
Sri Ramakrishna Paramahamsa considered his body as the great Yantra. He praised Sakti as ‘I am the device and you are the operator’. Bavanopanisad also defines the human body as the Yantra
4. Sri Vidya treats equally all the paths to attain salvation. Brahmavidya and SriVidya are unique. Sri Lalita can be worshipped by both saguna and nirguna paths. Sri Lalita Cult accepts Bakti yoga, Karma yoga, Raja yoga and Jnana yoga. It considers both family life and hermitage as the ways to reach God. Sri Lalita is the form of all and accepts and all forms of worship. The Kundalini Sakthi is the supreme power in the human body. It could be invoked to realize God in this very life, with in the physical body. Sri Lalita Sahasranama mentions the names of Chakras present in the human body. According to it there are six chakras namely Muladara, Svadhistana, Manipura, Anahata, Visudhi and Ajna. The supreme locus of the Paramatma is in the Sahasrara. When the Kundalini Sakti is roused by appropriate means, it travels along the suksumana nadi in the vertebral column and reaches the Sahasrara. Thus Sri Lalita cult emphasizes the excellence of Yoga. It harmonizes Hata yoga, Raja yoga, Mantra yoga, Laya yoga, and Bhakti yoga. Negative notions on the reality of the world find a suitable answer in Sri Lalitha Cult. Seeing the mother pervading everything, it sees the world not as a battle field but as a play ground. The Lalita doctrine explains Goddess Lalita as Cidswarupini and Anandarupini (pure and blissful consciousness). The material universe is nothing but her play (lila). Human beings can remain cheerful in the world, like her children playing by the side of their mother. Living exemplary lives, they finally find eternal rest on the lap of the Divine Mother
5. The desire less devoted state of mind enables the devotee to experience her ‘lila’ in a calm and happy spirit. Sri Lalita Sahasranama explains the Divine mother as “Siva Sakti Iykya Rupini”
6. The unification of Siva and Sakti. This union can be interpreted as the consciousness and its power or the blissful union of the soul with the over soul. Sri Lalita cult is the harmonious blend of all paths of spirituality which is called as “Samarasamarga” and leads to the ultimate realization. It inculcates the healthy physical and moral life with truth and love. Sri Vidya shows the path for transcendence with in this world. There is no discrimination of caste, creed or gender in Lalita cult. It proclaims that one who has not refrained from evil acts and who has no peace of mind and self control can not realize God by any means. Lalita cult consists of a great potential philosophical core and this is only a maiden attempt to point out the importance of the cult.
According to Me, Nobody in this World should shed tears,We all are Childrens – Prince and Princess of our Divine Mother Shree ‘Lalitha Thripura Sundari’,She is always ready to clear our problems,Then why we have to shed Tears?.
Loka samastha sukino bavanthu !
shree mathre namahaa!

om shakthi om!

Saturday, September 16, 2017

Nava Durga thuthi in Tamil

Nava Durga  thuthi  in Tamil
(A prayer  to Nine forms of Durga)

By
Kumar  Ramanathan

Translated by
P.R.Ramachander(Devotees   believe that worshipping Goddess  Durga is a blessed deed. On the nine days of Navarathri, each of these forms are   worshipped in the order given  , Here is a  tamil poem on her  nine forms by my  face book friend   Sri Kumar  Ramanathan )

பத்து கரஙகளுடன் சிஙகத்தில்
அமர்ந்திருக்கும் துர்கையம்மா
இந்த நவராத்திரி ஒன்பதுநாட்களில்
ஒன்பது வடிவத்தில் உன்னை
வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

Pathu  karangaludan  Singgathil  ,
Amarnthirukkum  Durgayamma,
Indha nava  Rathri  onbathu Naatkalil ,
Onbathu vadivathil unnai,
Vanangi vazhi padugiren, Thaaye

Oh mother  durga  who with her   ten arms  is sitting on a lion,
In this nine days of Navarathri , I would salute and worship you in nine forms.

இமையத்தின் மகளாகியா நீ
முற்பிறவியில் தக்ஷனின் மகளாக
சதி பவானி என்ற பெயருடன்
சிவபெருமானை மண்ந்தாய்
கணவனை அழைத்து மதிக்கவில்லை
என்ற கோபத்தில் யாகத்தீயில்
தன்னையே அர்ப்பணித்தாய்

Imayathin  magalaakiya  nee ,
Mur puiraviyil  dakshanin  Magalaaga ,
SAthi Bhavani yendra  peyarudan,
Shiva perumaanai  mananthai,
Kanavanai  azhaithu mathikkavillai,
Yendra  kopathil Yaga  theeyil  ,
Thannaye   arpanithai.

You who are   the daughter  of Himalayas, in your previous  birth,
Were   born as   the daughter of Daksha and was named as Sathi Bhavani,
And you married Lord Shiva and feeling that  your husband  ,
Was not invited  and honoured, in great anger  offered yourself in the sacrificial fire.


ஷைலபுத்ரி என்ற் பெயருடன்
உலகசக்தியாய் இருக்கும் உன்னை
வணங்கி வழிடுகிறேன் அம்மா

SAila puthri  yendra  peyarudan  ,
Ulaga sakthiyai irukkum  unnai  ,
Vanangi  vazhipadukiren amma.

I salute and worship you with the name Saila Puthri (Daughter of mountain) ,
Who   is the great  power   in the earth.

ப்ரும்மாச்சாரிணி என்ற பெயருடன்
விளையாட்டுப் பருவம் முதல்
மண்ந்தால் சிவனையே மணப்பேன்
என்ற உறுதியுடன் தவமிருந்து
இந்த உலகை காக்கும் உண்னை
வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

Brahmachaini   yendra peyarudan ,
Vilayattu paruvam muthal  ,
Manathaal Shivanaye  Manappen  ,
Yendru uruthiyudan   thavamirunthu,
Indha  Ulagaii kaakum unnai  ,
Vanangi vazhi   padukiren Amma

I salute and worship you with name  Brahmacharini(Unmarried maid),
Who from   the age on infancy had decided that if you marry,
It would be only   with Lord Shiva and  observed ,
Strict penance   and who  is protecting this world.

பிறை சந்திரனை நெற்றியில் அணிந்து
பத்து கைகளில் பத்து விதமான
ஆயுதம் ஏந்தி கர்ஜிக்கும் சிஙகத்தில்
கம்பீரத்துடன் அமர்ந்து தீய சக்திகளை
அழித்து இந்த உலகை காக்கிறேன்
என்று சபதமெடுத்து சந்திரகாந்தா
என்ற பெயருடன் இருக்கும் உன்னை
வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

Pirai chandiranai nethriyil aninthu,
Pathu kaikalil pathu  vidhamana ,
Ayudham yenthi garjikkum singathil,
Gambheerathudan amarnthu, theeya sakthigalai,
Azhithu indha ulagathai  kaakukiren,
Yendra sabatham yeduthu, Chandra  Kantha,
Yendra  Peyarudan irukkum unnai,
Vanangi vazhi padugiren Amma

I salute and salute you Chandrakantha(She who shines like moon),
Who wears the  crescent on her forehead, who is armed   with,
Ten different weapons   in her   ten different    hands,
And sitting regally on a lion and took an oath   that,
“I would destroy all evil spirits and  protect this world.”


சூரியனின் ஒளியை முகத்தில் தாங்கி
எட்டு கைகளுடன் சிரித்தமுகத்துடன்
இந்த பூஉலகையே ஆட்டுவித்து எட்டு
திசையிலும் ஒளி மயமாக இருந்து
இந்த உலகத்தின் இருளை போக்கி
குஷ்மந்தா என்ற பெயருடன் இருக்கும்
உன்னை வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

Suryanin  oliyai  mukhathil thaangi  ,
Ettu kaikaludan  chiritha  mukathudan  ,
Indha bhoo  ulagaye  aattuvithu, ettu,
Disayilum   oli mayamaaka  irundhu  ,
Indha ulagathin  irulai pokki ,
Kushmana  yendra  peyarudan irukkum,
Unnai vanangi  vazhipadugiren Amma,

I am saluting   and worshipping you oh mother, whose name is Kooshmanda,
Who receivesthe sun’s light in her face, who has eight hands and a smiling face,
Who shakes this entire world, who lights the eight directions and who removes darkness of the world.
தவமிருந்து சிவனை மணந்து இந்த
பூஉலக சேனாதிபதியான ஸ்கந்தனை
பெற்றெடுத்து அக்னியை தன்னுள் அடக்கி
மூன்று கண்களுடனுன் நான்கு கைகளுடனும்
ஸ்கந்தனை மடியில் அமர்த்தி ஸ்கந்தமாதா
என்ற பெயருடன் இருக்கும் உன்னை
வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

THavamirundhu  Sivanai mananthu  indha ,
Bhoo ulaga   senathipathiyaana  skandanai,
Petheduthu  Agniyai thannul adakki,
Moondru  kankaludan  un nanku kaikaludanum,
Skandanai  madiyil  amarthi Skanda Mathaa,
Endra  peyarudan irukkum unnai,
Vanangi vazhi padugiren  Amma

I salute and worship you oh mothe, who has the name of Skanda matha(Mother od Skanda),
Who did penance , got married to lord Shiva, who gave birth to Skanda  ,
Who was the commander  of this world, who keeps  fire inside her  ,
Who has   three eyes  and four hands and keeps Skanda on her lap.

காத்யாயன் என்ற ரிஷி அம்பாள தான்
மகளாக பிறக்கவேண்டும் என்று
தவமிருந்து பிறந்த பெண்ணான உன்னை
காத்யாயனி என்ற பெயரிட்டு வளர்த்த
உன்னை இந்த உலகிறகெ அர்பணித்தார்
மூன்று கண்களுடனும் எட்டு கைகளில்
ஆயுதம் ஏந்தி இந்த உலகை காக்கும்
உன்னை வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

Kathyayana   endra rishi   ambal thaan,
Makalaaka  pirakka  vendum endru,
THavamirunthu  pirantha pennaana unnai,
Kathyayani   yendru peyarittu valartha,
Unnai   indha ulagirkke arpanithaar  ,
Moondru  kangaludan , ettu kaikalil,
Ayudham yendhi indha ulagathai kaakkum,
Unnai vanangi vazhi padukindren Amma

Oh mother I   salute and worship you, who was born to sage Kathyayana ,
When he did penance saying that only the goddess  should be daughter to him,.
And who gave you the name Kathyayani  and dedicated you to this world,
And you with three eyes and carrying arms in her eight hands is protecting the world.


இருள் போன்ற கறுத்த உருவத்துடன்
மண்டைஓட்டினை மாலையாக அணிந்து
எரியும் அக்னியை இட்து கையில் தாங்கி
வலது கையில் வாளினை ஏந்தி பார்த்தால்
பயம் தோன்றும் கண்களை உருட்டி
சுடுகாட்டின் பிணத்தின் மேல் அமர்ந்து
இரவு நேரத்தில் பவனி வரும் கால்ராத்திரி
என்ற பெயருடன் நானிருக்க பயம் ஏன்
என்று பக்தர்களை ஆசீர்வதிக்கும் உன்னை
வணங்கி வழிபடுகிற்றேன் அம்மா

Irul pondra karutha  uruvathidan ,
Mandai ottinai malayaka aninthu  ,
Eriyum agniyai idathu kayyil thaangi  ,
Valathu kayyil vaalinai yenthi   paarthaal,
Bhayam thondrm kankalai urutti,
Sudu kaattin  pinathin mel amarnthu,
Iravu nerathil  bhavani varum  Kala rathri,
Yendra  peyarudan naan irukka   bhayam yen,
Yendru bhakthargalai   aseervathikkum  unnai  ,
Vanangi  vazhi padukindren amma.

Oh Mother   I salute    and worship you, who has a black form like night  ,
Who wears a skull garland , who holds a pot of burning fire in her left hand.
Who holds a sword in her right hand, who rolls her  very fear some  eyes,
Who sits on the corpse of the  burual ground, who roams about at night,
With the name Kala Rathri(dark night) and asks us ,
Why be scared when I am there     and gives blessings to us. 

சந்திரனை போன்ற வெண்மையான உடலுடன்
வெண்னிற ஆடை அணிகலன்கள் அணிந்து
எட்டு வயது குமரியின் உருவத்துடன் காளை
மாட்டின் மேல் அமர்ந்து ஒரு கையில்
த்ரிசூலமும் மற்றொருகையால் ஆசீர்வதித்து
மஹா கௌரி என்ற பெயருடன் இருக்கும்
உன்னை வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

CHandranai pondra venmayaana   udaludan,
Vennira aadai ani kalankal aninthu  ,
Ettu vayathu   kumariyin uruvathudan  ,
Kalai maatin mel   amarnthu oru kayyil,
Trisoolamum  mathoru kayyal   aaservathithu  ,
Maha Gauri   endra peyarudan irumkkum ,
Unnai vanangi vazhi padukindren Amma

Oh mother I salute  and worship you  who has a white body like the moon,
Who wers white cloths and ornaments, who has form of an eight year old girl,
Who rides on a bull , holds trident in one hand and  blesses with the other,
And who has the   name  oh Maha Gauri.

மஹா சக்தியான உன்னை வணங்கி
எட்டு ஸித்திகளை பெற்ற சிவபெருமான்
தன்னுடம்பில் பாதியை உனக்களித்து
அர்த்த்நாரீச்வரன் என்று பெயர் பெற்றான்
எல்லா சித்திகளயும் உன்னில் அடக்கி
ஸித்திதாத்ரி என்ற பெயருடன் இருக்கும்
உன்னை வணங்கி வழிபடுகிறேன் அம்மா

Maha Sakthiyana unai   vanangi  ,
Ettu sidhigalai pethra  Siva peruman,
Thannudambil pathiyai unakka;ithu ,
Ardha naareeswaran    yendru peyar pethran,
Ella sidhigalayum unnul adakki  ,
Sidhi dathri yendra peyarudan irukkum,
Unnai  vanangi vazhi padukiren amma.

Oh Mother I pray and salute you , who has the name Sidhi Dhatri(Giver of occult powers),
Who was worshipped   as Maha Sakthi by Lord Shiva   for getting the eight  occult powers,
And later he gave half of his body to you and got   the name Ardha Naareswara,

AS you have compressed   within you all   the possible occult powers.

Tuesday, September 12, 2017

Namam Japikkuga in Tamil

Namam Japikkuga in Tamil

Translated in to Tamil by
Geetha Kalyan

(My heart felt thanks to her)

சமீபத்தில் திரு மாவிலிச்சேரி சுப்ரமண்யன் நம்பூதிரி இயற்றிய "நாம.ம் ஜபிக்குக" என்ற மலையாளப்பாணலை திரு Puducode Rama Iyer Ramachander அவர்கள் ஆங்கில உரையுடன் மீள்பதிவு செய்திருந்தார். அதன் தமிழாக்கம் அடியேனுக்கு அறிந்தவரை இங்கே பதிவிடுகிறேன். சரீரத்திலிருந்து உயிர் பிரியும் தறுவாயில், அஜாமிளனைப் போல் எப்பேர்ப்பட்ட பாபியாக இருந்தாலும் ஹரி ஹரி என்று பகவன் நாமாவைச் சொல்லும் வாய்ப்பைக் கொடுக்க இறைந்ஞி வேண்டும் துதியாக இது அமைந்துள்ளது. "மனம் எண்ணிடுமோ தெரியாது.. ஹரி நாராயணா" என்ற பாடலும், "அந்த:க்காலே ச மாம் ஏவம் ஸ்மரன்" என்ற கீதா வாக்கியத்தை மஹாபெரியவா விரிவாக விளக்கியிருப்பதும் நினைவில் வருகிறது. குருக்ருபையில் இறை நினைவு வர ப்ரார்த்திக்கின்றேன்🙏🙏🙏🙏🙏
1. நாவும் குழையாமல் நாம ம் செபித்திட
இயலவும் வேண்டுமே நாராயணா ஹரே!
நாராயணா ஹரே நாராயணா ஹரே
நாராயணா ஹரே நாராயணா!!
2. மோஹம் பலதும் நிறைவேறிடாமலே
தேஹம் மெலிந்தொரு கிழவனானேன் ஹரே!
வியாதியும் வந்து அகப்பட்டுக்கொண்டு நான்
வேதனையோடு கிடக்கும் தருணத்தில் (நாராயணா ஹரே)!!
3. வந்தவை போகாமல் வெவ்வேறு வியாதிகள்
மீண்டும் மீண்டும் வந்து தொல்லை கொடுக்குதே
தேஹம் முழுவதும் கைவசப்படுத்தியே
தாஹியை இப்படி வாட்டி வதைக்கையில் (நாராயணா ஹரே)!!
4. மெய்யும் தளர்ந்து அவசனாக ஒன்றும்
செய்ய இயலாமல் கை கால் குழைந்து நான்
மலம் நிறைந்த தேஹமாம் படுக்கையில்-பெரும்
பாம்பினைப் போல் படுத்துக் கிடக்கவே (நாராயணா ஹரே)!!
5. சற்றே சாய்ந்து படுக்கவும் கால்களைச்
சற்றே மாற்றி வைக்க இயலாமல்
முட்டிக்குமுட்டி வேதனை தாங்காமல்
செய்வதறியாது திகைக்கின்ற வேளையில் (நாராயணா ஹரே)!!
6. கையிலும் காலிலும் வீக்கம் வந்து ரத்த-
மில்லாமல் தேஹமும் வெளிர்த்தொரு தேஹியை
ஆசைகளேதேனும் உண்டென்றால் நிறைவேற்ற
உரைசெய்த வைத்தியனும் கைவிட்ட வேளையில் (நாராயணா ஹரே)!!
7. ஒன்றுக்கும் உதவாத அசிங்கமாம் தேஹத்தை
எப்பொதும் மலத்தில் புதைந்து கிடப்பதை
ஒருபோதும் இவ்வுடலை கைவிட ஒவ்வாமல்
என்னுடைய மானஸம் மாழ்கிடும் வேளையில் (நாராயணா ஹரே)!!
8. மாரக வியாதிகள் ஒன்றாகச் சேர்ந்துமென்
மெய்யில் அதிகாரம் செய்யத் தொடங்குதே
சொல்ல முடியாதவருத்தங்கள் வாட்டுதே
எல்லையில்லா துக்கம் பின்னிப் பிணைக்குதே (நாராயணா ஹரே)!!
9. கிஞ்சித்துச் சதையும் மேதஸ்ஸ்மில்லாமல்
எலும்பும் தோலுமாய் மாறின மெய்யுடன்
காண்பதற்க்கோ வெறும் பிணத்தினைப் போலவே
நீண்டு மல்லாக்கக் கிடக்கின்ற வேளையில் (நாராயணா ஹரே)!!
10. இழுத்துப் பிடிக்கின்ற வீங்கின வயிறுடன்
எலும்புகள் துருத்திக் கொண்டிருக்கும் உடம்புடன்
தோலில் பொதிந்தவோர் அஸ்திகூடம் போன்று
கால்களை நீட்டத் துவங்கிடும் வேளையில் (நாராயணா ஹரே)!!
11. நூறாயிரம் கூர்த்த முட்களும் குத்திடும்
ஏராளம் வேதனைக்காளாகிக்கிடக்கையில்
முன்னில் நின்றிந்த ஜீவசைதந்யத்தைக்
காலன் பிடித்துப் பறிக்கும் தருணத்தில் (நாராயணா ஹரே)!!
12. உதடுகள் ரெண்டும் கிழிந்து பல்லுந்தி
கண்ணிரண்டும் குழிந்து வாய் பாதி திறந்து
காணவே விக்ருதமாம் ரூபத்துடன் கூட
மரணச்வாஸமும் இழுக்கின்றவேளையில்(நாராயணா ஹரே)!!
13. தீயிலூதிப் பழுப்பித்த கம்பிகள்
மெய்யில் குத்தி ஏற்றும்போல் ஊர்த்வமும்
தேஹத்திலுள்ள தேஹியாம் ப்ராணனை
தேஹத்தை விட்டு அகற்றும் தறுவாயில் (நாராயணா ஹரே)!!
14. எல்லாம் துறந்து பிரிகின்ற வேளையில்
எல்லோர்க்கும் பயத்தைக் கொடுக்கின்ற நேரத்தில்
சொந்தங்கள் பந்தங்கள் சுற்றங்களெல்லோரும்
விட்டுவிலகிடும் வன்துன்ப வேளையில்
(நாராயணா ஹரே)!!
15. எத்தனை துஷ்கர்மம் செய்த அஜாமிளன்
மைந்தனைப் பார்த்து பெயரொன்றுரைக்கவே
பக்தனாக்கி அவன் தேஹியை கைதூக்கி
காத்த நாராயணா என்னையும்காப்பாயே !!
நாராயணா ஹரே நாராயணா ஹரே
நாராயணா ஹரே நாராயணா!!
நாராயணாஹரே நாராயணா ஹரே நாராயணா ஹரே நாராயணா!!!!

Friday, August 25, 2017

Planets and Srivaishnavism - suitable small prayers to nine incarnation to solve problems due to planets

Planets  and Srivaishnavism - suitable small prayers  to nine incarnation  to solve problems  due to planets
Compiled by
P.R.Ramachander

   As per the principles enunciated in Sri Vaishnavism, the Sri Vaishnavites   do not worship planets. My learned friend Sri Vasu Iyengar in a facebook post under the title “Navadgraham in SriVaishnavism”  has given this  Sloka from Bruhat Parasara  Hora Sashtra  which  guides  us as to which incarnation   we should worship  for pleasing the nine planets(Nava grahas) .He has also given detailed commentary for this sloka also. He has also suggested the  suitable manthras for chanting  to please each planet. While profusely thanking my friend , I am giving  below the sloka small  prayers to each of those avatharas to please them and thereby  the planets:-

रामोवतारः सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायकः
नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च॥
वामनो विबुधेज्यस्य भार्गवो भर्गवस्य
कूर्मो भास्करपुत्रस्य सैंहिकेयस्य सूकरः
केतोर्मीनावतारश्च ये चान्ये तेऽपि खेटजाः
परात्मांशोधिको येषु ते सर्वे खेचराभिधाः

Ramo avathara  Suryasya, Chandrasya yadhu Nayaka,
Nrusimho Bhoomiputhrasya, Budha  soma suthasya cha,
Vamano  vibudhejyasya, Bhargavo  Bhargavasya cha,
Koormo Bhaskara  puthrasya, saimhikeyasyasookara,
Kethor  meenavatharascha ya cha anye they api  khetajaa,
Parathmaamsodhiko  yeshu  they  sarve kecharaabhidhaa.

The incarnation of Rama is that  of the sun(surya),
The incarnation of Lord Krishna  is that of the moon(Chandra),
The incarnation of Narasimha is that  of Mars(Mangala) ,
Lord  Vishnu the wise  is that  of mercury(Budha)  ,
(The incarnation of Buddha  is that of mercury).
The incarnation   of Vamana  is that  of Jupiter(Guru),
The incarnation of Parasurama is that of Venus(Shukra),
The incarnation of  Tortoise  is that of Saturn(Sani) ,
The incarnation of  Varaha(boar)  is that of Rahu ,
The incarnation of  Mathsya(fish) is that  of Kethu,
And these  are all about  the birth as planets,
And if we  do research about truth ,
These   incarnations are the masters  of those  planets.

1.Sun/Surya  (Rama)
Sri Rama Dwadasa nama stotram
(The twelve names of Lord Rama)

Translated by
P.R.Ramachander

Om asya Sri Raama Dwadasa nama stotra maha mantrasya Eswara
rishihi Anushtup chandaha
|Sri Raamachandra devatha|
Sri Raamachandra preetyarthe Jape viniyogaha

For the great Mantra called twelve names of Rama, Lord Shiva is the sage,
Meter is Anushtup, God is Lord Ramachandra and it is chanted to please Lord Ramachandra.


Om Prathamam Sridharam vidyaadh
Dwiteeyam Raghu nayakam
Truteeyam Ramachandramcha
Chaturtham Ravananthakam
Panchamam LokaPoojyancha
Shashtamam  Janaki pathim
Saptamam Vasudevam cha
SriRaamam chashtamam tatha
Navamam Jalada Syamam
Dasamam Lakshmanaagrajam
Ekadasam cha Govindam
Dwadasam Setu bandhanam

Om first is the name of he who carries Lakshmi,
Second is of the chief of Raghu clan,
Third is  of the moon like Rama,
Fourth is of the killer of Ravana,
Fifth, is that of him who is venerated by the world,
Sixth is that of the  Consort of Sita,
Seventh is of the one  who hides the world by illusion,
Eighth is of  the one who attracts all,
Ninth is the one who is of the colour of the cloud,
Tenth is of the elder brother of Lakshmana,
Eleventh is of the one who is attained by Vedas,
And twelfth is of the one who built the bridge Sethu.

Phalasruthi:
Dwadasaithani Naamani Ya pateth srunayanvithaha
Ardharatretu dwadasyaam Kushta darirdrya nasanam
Aranye chaiva sangrame AgnouBhaya nivaranam
Brahmahatya suraapaanam Gohatyaadi nivaaranam
Sapta vaaram Prapatennityam sarvaarishta nivaranam
Grahane cha Jale sthithva Nadee teere viseshataha
Aswamedha Satam punyam Brahma lokam gamishyathi

Benefits of chanting it
Those who read or hear these twelve names with devotion,
On the star Arudhra and Thithi Dwadasi would get rid of poverty and Leprosy,
Get rid of the fear of fire in forest and battle field,
And Get rid of the effects of the sin of killing a Brahmin or a cow and drinking alcohol,
If these are read daily for week, one can get rid of all problems,
Especially if it is read during eclipse or standing in water or in the banks of the river,
One would get the benefit of performing one hundred Aswamedha and go to the world of Brahma.

|| Iti Sri Skanda Puranothara Khanda Uma Maheswara Samvade
SriRaamachandra Dwaadasanaama stotram sampoornam  ||

Thus ends the twelve names of Rama occurring  in the discussion between Lord shiva and Uma in the after ward  Of the Skanda Purana.

2.Moon/Chandra(Krishna)

Sri Krishna Dwadasa Nama stotram
(The prayer of twelve names of Lord Krishna)

Translated by

P.R.Ramachander

Srunu thwam munaya sarve  Gopalasya Mahathmana,
Ananthasya prameyasya nama dwadasakam sthavam.                 1

Please hear oh sages the twelve holy names of
The great Gopala mentioned by Adhi Sesha.

Arjunaya pura Githam Gopalena Mahathmana,
Dwarakayam prarthayathe Yasodascha sannidhou.                       2

Arjuna sang these names of great Gopala,
In the city of Dwaraka in front of Yasodha.

Nyasam

Asya Sri Krishna dwadasa nama  stotra maha manthrasya , Phalguna rishi ,
Anushtup chanda , Sri Krishna Paramathma Devatha, Om bheejam,
Swahethi Shakthi Sri Gopala Krishna preethyarthe Jape Viniyoga.

For the great chant of twelve names of Sri Krishna , Arjuna is the Rishi,
Meter is Anushtup, God addressed is Sri Krishna Paramathma,
The strength is Swaha  and this is being chanted for pleasing,
Sri Gopala Krishna.

Dhyanam

Janubhyam abhidavantham , Bahubhyam adhi Sundaram,
Sakundalalakam Balam , Gopalam Chinthayeth usha.

In the morning I think of the God Gopala,
Who is very striking with his Thighs,
Who is very pretty with his hands ,
And is a boy wearing ear studs.

Manthram

Pradamam thu Harim  vidhyath Dwitheeyam Kesavam Thadha,
Tritheeyam Padmanabham  cha Chathurtham Vamanam Thadha.                   1

The first name is Hari the knowledge, second one is Kesava,
Third one is he who has a lotus on his belly,
And the fourth one is Vamana, the little boy.

Panchamam Veda Garbham cha Sashtamam  Madhu soodhanam,
SApthamam Vasudevam cha Varaham cha ashtamam thadha.                           2

The fifth is he who has Vedas in his stomach,
Sixth one is he who killed the Asura called Madhu,
The seventh one  is the son of Vasudeva,
And the eighth one is Varaha the boar.

Navamam Pundareekaksham , dasamam cha Janardhanam,
Krishnam ekadasa proktham  Dwadasam Sreedharam  thadha.                           3

The ninth is the God with lotus like eyes,
The tenth is God to whom people pray
The eleventh is Krishna, the God who is black,
And twelfth is  the God who carries Lakshmi.

Evam dwadasa namani Mayaa prokthani Phalguna,
Kala thratam  Padeth  yasthu thasya punya phalam srunu.                                    4

Arjuna told that those who chant these twelve names,
At dawn, noon and dusk , the following good results will occur.

Chandrayana Sahasrasya , kanya dana samasya cha,
Aswamedha sahasrasya , phalam apnodhi manava                                                5

They will get the result of performing ,
One thousand Chandrayanas*,
Or get the effect of giving a girl in marriage,
Or get the effect of performing one thousand Aswamedhas.

       Fast of a particular type observed over a period of one month.


3.Mars(Mangala/Chevvai) –Lord Nrusimha  

Narasimha dwadasa Nama stotram
(Twelve names of Narasimha)

Translated by

P.R.Ramachander

Pradhamam thu Mahaa jwalo , dwitheeyam thu ugra kesari,
Thritheeyam Vajra damshtro , Chathurthothu Visaradha.                 1

Firstly great flame , secondly the angry lion,
Thirdly one with diamond like teeth ,
Fourthly  the great expert.

Panchamam Narasimhascha , Sashta Kasyapa mardhana,
Sapthamo yathu hantha cha , ashtamo Deva vallabho.                      2

Fifthly the Man-lion, Sixthly the killer of Kasyapa’s son,
Seventhly Killer of Asuras  and eighthly the Lord of devas.

Nava Prahaladha Varadho , dasamo Anantha hasthaka,
Ekadaso Maha Rudro, Dwadaso Tharunasthadha.                               3

Ninthly The one who blessed Prahlada, tenthly the one with endless hands,
Eleventh the great God who is angry  and twelfth the   one helps at right time.

Dwadasani namani Nrusimhasya  Mahathmana,
Manthra raja ithi jnatham , Sarva papa vinasanam,                              4

These twelve names of the great God Narasimha,
Is called the king of chants  and destroys all sins.

Kshaya apasmara kushtadhi , thapa jwara nivaranam,
Raja dware  , Maha Gore  sangrame cha  Jalandhare                           5

Giri gahara aaranye Vyagra chora maya dish,
Ranecha marane  chaiva  samatham paramam Shubham.                       6

This cures Tuberculosis, epilepsy , leprosy and Typhoid,
And is helpful in gate of the king, I horrible wars and inside water.

It helps in mountains and forests populate  by tigers and robbers,
And in war and death  it helps to get out safely  and later attain salvation.

Satham aavarthayeth yasthu muchyathe  Vyadhi bhandanath,
Aavarthayantha  sahasram thu labhathe Vanchitham phalam.                       7

Repeating hundred times  would help you get out of diseases and imprisonment,
And repeating it one thousand times would help you get what you want.

4,Mercury/Budha –Lord Vishnu

Dwadasa Nama Panjara Stotram
(The prayer of the armour of twelve names)

Translated by

P.R.Ramachander

(This is a remarkable Kavacha made up of 12 names of Lord Vishnu along with his 12 weapons.)

Purasthath Keasava pathu , Chakree Jaambu natha prabha,
Paschann Narayana Sankhee Neela jeemootha sannibha.                       1

In the east Mai I be protected by Kesava,
Who holds the holy wheel of molten gold,
In the west may I be protected by Narayana,
Who holds the conch and resembles the rich blue cloud.

Indheevara dhala shyamo Madhavo oordhwa gadhadhara,
Govindo, Dakshine parswae thanvee Chandra prabho Mahan.                 2

From the top , let me be protected by Madhava ,
Who is of the colour of blue lily and holds a mace,
In the south let me be protected by Govinda,
Who has the cool luster of moon and holds an arrow.

Uthare Hala bruth Vishnu , padma kinjalka sannibha,
Agneyaam Aravindhabho musalee madhusoodhana.                                3

In the north let me be protected by Lord Vishnu,
Who is of the colour of lotus filament and holds the plough,
In the south east, let me be protected by killer of Madhu,
Who resembles a lotus and holds a pestle.

Trivikrama gadga pani, niryathyam jwalana prabhaa,
Vayavyam Vamano vajri tharunadhithya deepthimaan.                             4

In the south west let  me be protected by Trivikrama .
Who holds the sword and shines like fire,
In the North West let me protected by Vamana,
Who holds the thunder bolt and shines like young Sun.

Eesanyaam Pundareekabha Sridhara pattasayudha,
Vidhyuth prabho Hrishikeso hyavachyam disi mudhgari.                              5

In the north east let me be protected by Sridhara ,
Of the colour of the lotus and holding a spear,
And from below  let me be protected by Hrishikesa,
Who shines like lightning  and holding a hammer.

Hrud padme Padmanabho  may sahasra arka  sama prabha,
SArvayudha sarva Shakthi sarvagna sarvatho mukha.                                      6

Let Lord Padmanabha , with brilliance of billion suns,
And occupying my heart , With all the weapons ,
With all the powers , with knowledge of everything,
With faces in all directions  protect me always.

Indra kopa sangasa  pasa hastho aparajitha,
Sa bahaya antharam  deham vyapya Damodhara sthitha.                                   7

Let Damodhara who is inside and outside me,
Having the colour of blue bee ,
Having the nooses in his hands,
And is invincible protect me always.

Yevam sarvathra machidhram nama dwadasa panjaram,
Pravishtoham na may kinchith bhayamasthi kadachana.                                    8

Bhayam nasthi kadhachana om nama ithi.

Having thus entered the unbreakable cage ,
Of the twelve names which pervades every where,
I am protected always and every where,
And do not feel fear at any time.
 No fear at any time.

 5.Jupiter/Guru-Lord Vamana


                                   Vamana Stotram
                                (Prayer to Vamana)
                                                           Translated by
                                               P.R.Ramachander
(Though a Rakshasa, Mahabali was a benevolent emperor. But he usurped the Deva kingdom. Vishnu took the form of a young, dwarf, Brahmin boy called Vamana and requested for three steps of land as measured by his feet. In spite of his Guru’s opposition, Mahabali agreed. Vamana took the gigantic form of Trivikrama and measured all the three worlds, in two steps. Mahabali offered his head as a third step. Vamana then requested Mahabali to live for ever in Patala-the underworld. The people of Kerala believe that he visits them on their festival of Thiruonam and people of Karnataka believe that he visits them every year on the Bali Padyami.
   This is a very rare stotra, addressed to Lord Vamana.)

Yagnesa yagna purushachyutha theerthapada,
Theerthasrava sravana mangala namadheya,
Aapanna loka vrjinopasamodhayadhya,
Sam na krudheesa bhagawannasi dheena nadha.                1

Oh God who is the lord of the oppressed,
Who is the chief of Yagna*, who is Achyutha,
Of the form of Yagna, whose feet is the sacred waters,
Who is the entire holy waters, who is good to hear,
Who is interested in destroying sins of those who approach him,
And who is primeval, Please shower good things on us.
                      *Fire sacrifice

Viswaya viswabhavana sthithi samyamaya,
Swairam graheetha puru shakthi gunaya bhoomne,
Swasthaya saswad upa  braamhitha punya bhodham,
Vyapadhithathma thamase haraye namasthe.                          2

Salutations to the Hari, who is the universe,
Who does creation, upkeep and destruction of the universe,
Who is responsible for the illusion and in spite is in a stable form,
Who by the permanent luster of  the total knowledge,
Does not give way,  to darkness in his soul.

Aayu param vapurabheeshtamathulya lakshmeer,
Dhyobhoorasa sakala yoga gunasthrivarga,
Jnanam cha kevalamanantha, bhavathi thushta,
Thwatho nrunaam kimu swapatna jayadhirasi.                         3

If you are pleased oh God, we will be allotted,
The full life span of Brahma, any type of body,
That we want, countless wealth ,
Control over the three worlds and all sorts of wealth,
And would you not bless us  with a simple  victory over enemy?


 6.Venus/Shukra( Lord Parasurama)

Parasurama Stotram
                     (Prayer to Lord Parasurama)
                                            Translated by
                                         P.R.Ramachander
(Lord Parasurama was an avatar of Vishnu. He was armed an axe (parasu) in his hand. He was the son of Sage Jamadagni and Renuka. He beheaded his mother at the command of his father. Later as per his request Jamadagni gave back her life. To avenge Karthaveeryarjuna’s son’s who killed his parents, he killed 27 generations of Kshatriyas. With the Ramavatara his role came to an end. To wash of his sins in killing the Kshatriyas, he gave all the land he won in charity. So he had to leave the then existing land masses. To continue living, he threw his axe and raised the present day Kerala. He is supposed to live there even today and this land is called Parasuramakshethra. It seems that, it has been practice in Kerala in ancient days to sing this prayer to Parasurama, before starting any religious rites)


Devam naumi remapathim , ranapatum, bhaswath kireedanchitham,
Kodandam  sasaram karena dhadhatham vamena chanyena cha,
Aartha thrana patum kutarasamatham kanda chidham bhasuram,
Smasru prasphurithananam sura thanum Ramam sada saswatham.                1

I salute that Rama with an axe,
Who is being saluted by devas,
Who is the consort of Lakshmi,
Who is expert in fighting in war,
Who shines due to his crown,
Who holds Kodanda in his right hand,
And arrows in his left hand,
Which are capable of saving the oppressed,
Who is armed with the terrible white axe,
Who is effulgent with light,
And who has a well proportioned heavenly body,

Brahma kshatravapurdhara smitha mukho rajanyakaalanalo,
Bribrana parasum karena tharuna pradhyothnodath prabha,
Vidhyuth pingalatha jatavalaya vanaschadayan valkalam,
Jeeyadhujjwala  yagna suthra mahitho ramaschiram bhargava.                                2

Victory to that Bhargava Rama,
Who has a laughing face of Brahmin as well as Kshatriya,
Who is the great fire which destroyed the clan of kings,
Who held the terrible axe in his hand,
Who shined like the rising sun,
Who had  very electrifying matted locks,
Who dressed himself using the bark of trees,
And who was famous as the one
Who knows the holy chants of Yagna.

7.Saturn-Sani-Incarnation  as Kurma/Turtle

Kurma Stotram
(Prayer to the incarnation of Tortoise)

Translated by

P.R.Ramachander

(Koorma (Tortoise) is the second incarnation of Lord Vishnu. He took this incarnation to help devas to act as the base for the mandhara mountain which was used to churn the ocean. This rare stotra is taken from a very dilapidated Malayalam stotra book, whose name or publishers are not known to me.)

Namami they deva padaravindam,
Prapanna thapopa samatha pathram,
Yan moola hethou yathayo agna soru,
Samsara dukham Bahiruthkshi panthi. 1

Oh God I salute your lotus like feet,
Which is like an umbrella preventing heat,
Due to its basic reason the learned sages,
Get rid of the sorrows of this world from their mind.

Dhathar dasmin bhava eesa jeevaa,
Sthapathrayeno apahathaa na sarma,
Aathmam labhanthe bhagavamsthvangri,
Cchayaam sa vidhyamara maasreyama. 2

Oh God, please give me relief from the sorrows,
As I will take rest in the shades of your feet,
As no being gets relieved of the three types of suffering,
And these type of sufferings do not come near your feet.

Marganthi yathe mukha padma needai,
Chandha suparnaryashayo vivikthe,
Yasyaghamarshodha saridhwaraya,
Pade padam theertha padam prapanna. 3

Yach sradhaya srutha vathya cha bhakthya,
Samsrujy mane hrudhaye vadhaya,
Jnanena vairagya balena dheera,
Vrujema thathengri Saroja peetam. 4

Oh God , Guided by the birds called Vedas,
Which are used to live in your lotus like face,
Is your holy divine lotus like feet,
Which is searched in solitude by he sages,
Which makes them live in the shores of sacred rivers,
And which they establish in their mind,
By the use of devotion and attention,
As well as which they establish in their heart,
Using the path of wisdom and renunciation,
And we completely surrender to it.

Viswasya janma sthithi samyamarthe,
Krutha avatharasya padambhujam they,
Vrujema sarve saranam yadheesa,
Smrutham prayachathya bhayam swapumsam. 5

For the sake of creation , upkeep and destruction,
Of the world is the incarnation that you took,
And we all surrender to your lotus like feet,
For meditating on it , gives protection to devotees.

Yasyanu bandhe asathi deha gehe,
Mamaha mithyooda duragrahaanaam,
Pumsaam sudhooram vasatho vipuryaam,
Bhajema thathe Bhagawan padabhjam. 6

The man who does not think about you,
Is wrongly too much attached to body, home and self,
And so we are saluting the lotus like feet,
Which exists very , very far away.

Panena they deva kadha sudhaya,
Pravrudha bhakthyaa visa daasayaa ye,
Vairagya saram prathilabhya bodham,
Yadhaanjasanveeyura kunta dhishnyam. 7

Due to the large amount of devotion ,
Some people with a pure heart ,
Hearing your nectar like story ,
Receive great wisdom by renunciation,
And suddenly get that destruction less state.

Thadhapare chathma Samadhi yoga,
Balena jithwa prakruthim balishtaam,
Thwameva dheeraa pursha visanthi,
THesham srama syanna thu sevaya they. 8

Like that others who are very wise,
By the strength of their Athma Samadhi,
Win over the very strong illusion,
And attain you and do not find it difficult.

Thathe vayam loka si sraksha yadhya,
Thwa yanu srushta sthribhirathmabhi sma,
Sarve viyukthaa swa vihara thanthram,
Na saknumasthath prathiharthave they. 9

Thinking that we should serve you like that,
Possibly you have decided to ignore us,
Who have been created by you at the time.
Of creation by Brahma, Shiva and Vishnu,
And we are not able to understand your secret.

Yavad balim theja harama kale,
Yadhaa vayanjanna madhama yathra,
Thadho bhayeshaam tha imehi lokaa,
Balim haranthonna madanthya nooha. 10

Oh God we are providing you with the sacrifice,
And telling your name eat food,
And similarly the ordinary people give you sacrifice,
And eat the food after offering it to you.

Thwam na surname asi saanwayaanaam,
Kootastha aadhya puusha Purana,
Thwam deva shakthyaam guna karma yonow,
Rethsthwajayam kavi rathatheja. 11

Oh God you are the protector of all devas,
You are stable, the first primeval one ,
You are the power of devas ,
You are the birth place and result of everything,
And you have taken up yourself the job of care of the universe,
And for that you have deposited your male power.

Ththo vayam sath pramukhayathathe ,
Bhaboovimathman karavama kim they,
Thwam na swachakshu paridehi shakthya,
Deva kriyatrha yadanugrahaanaam. 12

Oh God what should we the sages do,
To get good results of our intentions,
Please give us the capacity ,
To obey the directions of your blessed sight.

8.Kethu  -Mathsya(fish)  incarnation

Mathsya Stotram
                            (Prayer to the Fish)
                                                 Translated by
                                       P.R.Ramachander

(Here is a rare prayer praising the Mathsya avatara of Lord Vishnu)


Noonam thwam Bhagawan sakshath  harir narayano avyaya,
Anugrahaya bhoothanam dhathse  roopam jalokasam.                           1

Hey Lord Vishnu who does not have death,
You ,who is the real Lord Vishnu,
Even took the form of  living being in water,
For showering your blessings on all beings.              

Namasthe purusha sreshta, sthithyuthpathivyayayeswara,
Bhakthanam na prapannanam mukhyo athma gathir vibho.                       2

Salutations to the greatest among males,
Who is responsible for creation, upkeep and destruction,
And for us devotees who are seeking your protection,
You are the only means leading to their salvation.

Sarva leelavtharasthe bhoothanam bhoothi hethava,
Gnathumichamyadho roopam yadartham bhavatha drutham.                           3

Hey god all your incarnations are for the well being of the world,
And I would like to know ,what is the necessity of your real form.

Na they aravindaksha , padhopasarpanam,
Mrusha bhaveth sarva suhruth priyathmana,
Yadatharesham pradagathmanam satha,
Madheedruso yadwapraadhbhutham na.                                                              4

Is it not a fact , lotus eyed Lord ,
Who is the friend and relation of all,
That total surrender to your feet is never useless,
For you showed your wonderful form,
To the great sages as well as humble devotees like us.
9.Rahu –Varaha/Boar  incarnation

Yagna  Varaha Murthi Sthuthi
Translated by
P.R.Ramachander
(Hiranyaksha a very powerful Asura stole the earth and hid himself along with it inside the sea. Lord Vishnu took the form of a boar  with a very huge form and went inside the sea. He killed Hiranyaksha and brought back the earth. The sages assembled there praised him by this prayer which occurs in the third Skanda and in the thirteenth chapter in slokas 33-44. Here Varaha is described as the form of Yagna and his body parts are identified with the various articles  used in the Yagna. I am absolutely unfamiliar with the names of the articles. Also the Sanskrit used is really tough to understand. With a view to high light,  the meaning of this prayer, I have used the translation of this work by Sri C. l.Goswami , in his translation of Bhagwatha , which was published by Gita press Gorakhpur. I have written what I understood from the text as well as the above translation , in my own words adopting my own style.)
The rishir Uvacha:-
1.Jitham jitham  the jitha yagna bhavana,
Thrayeem thanum swam paridhunvathe nama,
Yad roma gartheshu nilil yoora dwaraa,
Thamai nama karana sookaraaya they.

The sages told:-
Victory, victory to you oh great Lord  who is the promoter of Yagnas,
We salute you even when you shake  your gross divine body,
Which consists  of the three Vedas, we Bow to you, Oh God,
In the form of a boar  in whose hair pores all yagnas(sacrifice rituals)  exist.

2.Roopam thai thannanu  dush kruthathmanam,
Doordarsanam deva yadadhwarathmakam,
Chandhamsi yasya twachi barhi roma,
Khaajyam drusi thwan angrishu chathur hothram.

Oh God, This form of yours  made up  of the sacrifices and rites,
Cannot be seen by the evil minded ones,
And also the various meters of  the four Vedas,
Find a place in your skin , the kusa grass in your hair  bristles,
The Ghee in your eyes and the four priests on your four legs.

3.Srukthunda aassi sruva eesa naasayoridodhare chamasa karna ranthre,
Prasithra maasye rasane grahasthuthe yach charvanam they bhagwan agnihothram.

The big  ladle (sruk)for pouring ghee in to the fire  is in your snout,
The small ladle (sruva) to pour ghee in to the big one , Oh God,
Is located in your nostrils, the plate where food is kept(ida),
For offering in fire exists inside your belly,
The vessel from which Soma is drunk (chamsas)is in your ears,
The vessel in which the share to Brahma(prasitra) is offered is in your mouth,
And the ladles used to take out Soma(grahas)  from big vessel is in your throat,
And the act of your chewing oh Lord is the real fire sacrifice.

4.Deekshanu janmopasada sirodharam,
THwam praayaneeyo dhayaneeya dhamshtra,
Jihwa prayargya sthava seershakam krutho,
Sabhyava sathyam chithayo asavo hi they.

Your repeated incarnations are the offering of oblations to the fire,
And three ishtis called Upasada  preceding extraction of Soma constitute your neck,
The prayaniya and the udyaniya ishti  done at the end are your tusks,
The Pravargya  which is carried out before Upasad is your toungue,
The Sabhava and avasathya  fires of the sacrifice are your head,
And the arrangement of bricks in layers for the sacrifice are your vital airs.

5.Somasthu retha savanaanyava sthithi,
Samshthaa vibhedha sthava deva dhathava,
SAthraani sarvaani sareera sandhi ,
Sthwam sarva yagna kruthu rishti bandhana.

Your generative fluid is Soma, your sitting posture,
Are the everyday rites performed thrice a day,
The seven constituents of your body,
Are the seven main sacrifices  and your body joints,
Are the satras which are sacrifices carried out for several days,
And like this your entire body are the various parts of  a yagna,
And the tendons of your body are the various sacrifices.

6.Namo namasthe akhila manthra devathaa,
Dravyaya sarva krathave  kriyathmane,
Vairagya bhakthyathma jayanu bhavitha,
Jnanaya vidhya gurave namo nama.

Salutations and salutations to the Gods of all the manthras,
The money spent ,  materials used and gods worshipped in the sacrifice,
Salutations and salutations to the teacher of knowledge of wisdom,
Teaching us self control, devotion and  mind control.

7.Damshtragra kotayaa bhagwam sthvayaa druthaa,
Virajathe bhoodhara bhoo sabhoodharaa,
Yadhaa vannahnni saratho dhathaa druthaa,
Madham gajendrasya sapathra padmini.

The earth shines at the pointed end of your tusks,
Along with the land and the mountains , Oh God who carried the earth,
Appears as if it is pretty lotus plant  with leaves,
Being  brought out by a lord like elephant emerging from water.

8.Thrayeemayam roopamidham cha soukaram,
Bhoo mandale natha dathaa druthena they,
Chakasthi srungoda ghanena bhooyasaa,
Kulachalendrasya Yadhaiva vibhrama.

Your form of boar made up of the three Vedas,
Oh Lord , carrying the earth  on your pointed tusks ,
Looks charming like  a pretty mountain,
Along with heavy clouds hanging on a summit.

9.Samshtapayainaam jagathaam sadhasthushaam,
Lokaaya pathni masi maatharam pitha,
Vidhema chasyai namasaa saha thwayaa,
Yasyaam swathejo agni mivaaranaavadhaa.

Please  place this mother of all animate and inanimate things,
Who is your consort  firmly, so that all people can live there,
For you are their father and we shall offer salutations,
To you as well as to her, for you have deposited your power in her,
Like the fire deposits itself in a wooden piece called Arani.

10.Ka Sradhatheethaanyamasthava prabho,
Rasaam gathaaya bhuva udhvibarhanam,
Na vismayo asou  thwayi viswa vismaye,
Yo maayayedham sasruje athi vismaya,

Oh Lord who else can dare to lift the earth,
When it has  sunk in to the  lowest depths of water?
This is not surprising  to you , who is the surprise of the world,
For you have created this entire magical universe by your Maya.

11.Vidhunvathaa Veda mayam nijam vapu,
Jana sthapa Sathya nivasino vayam,
Sataa Shikhoo dhootha shivambhu bindhubhi,
Vimrujyamaanaa brasamesa paavithaa.

When you shook your body made up by  the Vedas,
The inhabitants of Jana loka. Thapa loka and Sathya Loka,
Got drenched and splashed extremely by the the water,
Falling out of the drenched hairs of your mane.

12.Sa vai batha brashata mathisthavaishaa,
They ya karmanaam param apara karmana,
Yadhyoga maya guna yoga mohitham   viswam,
Samastham Bhagawan videhi saam.

He who tries to understand fully your great exploits,
Would lose his mind due to confusion ,Oh Lord,
Please bring happiness  to the whole universe,
Which has lost its senses  due to attachment created by your illusion.